FANDOM


הפקודה Input קולטת מהמקלדת נתונים לתוך משתנה, לדוגמה הפקודה:

Input userName$

תקלוט מהמשתמש טקסט כלשהוא ומכניסה אותו למשתנה userName$. ה-$ אחרי שם המשתנה נועד לומר לתוכנה שהמשתנה יכול להכיל טקסט ולאו דווקא מספרים.

כל קומפיילר יעשה את זה בדרך שונה: יש שישימו סימן שאלה שלידו המשתמש יכתוב ויש שלא יעשו כלום.

אם רוצים לומר למשתמש שהוא צריך לכתוב את שמו אפשר לעשות זאת בשתי דרכים, הראשונה על ידי Print ו-Input והשניה רק ב-Input. נדגים קודם את הראשונה:

Print "Enter your name: "
Input userName$

זו תוכנה מאד פשוטה שתדפיס Enter your name: ואז תבקש מהמשתמש להכניס טקסט למשתנה userName$.

הבעיה בשיטה הזו היא שבקומפיילרים ששמים סימן שאלה כשצריך לקלוט משתנה יהיה סימן שאלה מציק שם וזה יראה כך:

Enter your name: ?

כדי למנוע את זה בקומפיילרים האלו אפשר לפלוט למסך גם ע"י פקודת Input ככה:

Input "Enter your name: ", userName$

אני מקווה שזה מובן. גם במצבים כאלה יש קומפיילרים שישימו סימן שאלה ולפעמים אפשר לפתור את זה על ידי נקודה-פסיק במקום פסיק. אם זה קרה צריך לנסות לפתור את זה לבד. אפשר לשנות את הטקסט ל-What is your name במקום Enter your name: ואולי זה יפתור את הבעיה.

אפשר גם לקלוט כמה משתנים ככה:

Input "Enter name and age: ", userName$, age

ואז כל קומפיילר יקלוט את שני המשתנים בדרך שונה. יש קומפיילרים שמספיק לשים רווח בין שני הקלטים ויש שצריך פסיק. צריך למצוא את זה לבד.