FANDOM


הפקודה Print מדפיסה על המסך.

לדוגמה הפקודה:

Print "Hello, world!!!"

תדפיס על המסך Hello World!!!. חשוב לשים את הגרשיים, אחרת המחשב לא ידע למה אתה מתכוון.

אפשר ע"י הפקודה גם להדפיס משתנים, לדוגמה הפקודה:

Print number

תדפיס את תוכן המשתנה number.

כמובן אפשר גם להדפיס משהו שפונקציה מחזירה, לדוגמה הפקודה:

Print Len("ABC")

תדפיס 3, בגלל שהפונקציה Len מחזירה את אורך המחרוזת שנשלחה אליה והפקודה Print מדפיסה את המספר הזה.

אפשר גם להדפיס ערבוב של כל מיני דברים. כדי לעשות את זה צריך להפריד בין הדברים על ידי פסיקים (,) או נקודה-פסיקים (;), לדוגמה הפקודות:

number=5
Print "The number is "; number

ידפיסו The number is 5 בגלל ש-number=5 ואמרנו למחשב להדפיס את המחרוזת The number is בצירוף לתוכן המשתנה number.

חשוב להבדיל בין פסיק לנקודה-פסיק. נקודה-פסיק (כמו בדוגמה הקודמת) גורמת לשני הדברים להיות מוצמדים (או בחלק מהקומפיילרים להיות עם רווח אחד ביניהם), אבל פסיק גורם למרווח של טאב (Tab), שהוא בדרך כלל 8 תווים. דוגמה הפקודות:

newNumber=25
Print "The new number is ", newNumber

ידפיסו The new number is        25 (בערך...). ההבדל הזה בין פסיק לנקודה-פסיק הוא נכון לרוב הקומפיילרים, אבל יש כמה חריגים.

אפשר לנצל את הפסיק והנקודה-פסיק לשימוש נוסף: הפקודה Print עוברת שורה אוטומטית, אבל אם שמים פסיק או נקודה-פסיק בסוף הפקודה זה יעשה טאב או שלא יעשה כלום (תלוי אם זה פסיק או נקודה-פסיק) במקום לעשות מעבר שורה.

כדי לעשות מעבר שורה בלי שום טקסט כותבים פשוט Print בלי שום דבר אחריו.